Login for businessman Login | Registration iko-vlajka-cza iko-vlajka-ena iko-mena-kca iko-mena-eup
doprava zdarma pri odberu nad 2500Kč.
plati pouze pri dodani v cr.
cena s dph
Advanced search | Specific search
Zpet
Obchodní podmínky, reklamační podmínky, ochrana osobních údajů
  Datum: 24.11.2010   Autor: Česánek Martin
   
Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nixe.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím  a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu NIXE s.r.o. zákazník souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tedy údaje uvedené v objednávce a registraci zákazníka zpracovávat pro obchodní účely a účely dodání zboží zákazníkovi.Osobní údaje mohou být se souhlasem zákazníka rovněž využity k marketingovým aktivitám na podporu prodeje prováděných provozovatelem e-shopu, takto získané osobní údaje nebudou žádným způsobem předávány k marketingovým účelům třetím osobám.Dále mohou být získané osobní údaje předány veřejným úřadům na vyžádání dle platných zákonů, finančním ústavům a dopravcům za účelem přepravy zboží. Toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas může být kdykoli odvolán, a to výslovným prohlášením kupujícího učiněným písemnou formou a zaslaným provozovateli e-shopu -Prodávajícímu. Podrobnosti týkající se této problematiky jsou uvedeny na webové stránce e-shopu provozovatele pod odkazem Ochrana osobních údajů.

Cena
Veškeré zde uvedené ceny jsou v Kč bez DPH pokud není uvedeno jinak.

Dodání zboží:

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů. Vzhledem k šíři nabízeného sortimentu nelze garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené prodloužení dodací lhůty. Objednané zboží doručujeme smluvní přepravní službou. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto uvést do předávacího protokolu přepravní služby.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího:

v souladu s § 53  občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena:

Odstoupení od smlouvy(včetně variabilního symbolu a data vystavení faktury) odešlete prosím mailem na shop@nixe.cz a následně přibalte ke zboží.Zboží doručte zpět na adresu NIXE s.r.o., Radošovice 14, 386 01 Strakonice. Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, a s dokladem o koupi (popř.kopií). Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit. Tato garance se nevztahuje na dodávku audio a video, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny převodem na Váš účet. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

*  zboží není dlouhodobě skladem
* zboží se již nevyrábí nebo nedodává
* výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Reklamační řád

Na zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.

Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností a užitnými vlastnostmi.

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (pošta, přepravní služba, …) zákazníkovi.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně pro provedení prohlídky (nejpozději do tří pracovních dnů) dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit. Také se toto týká při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listě

Kupující musí oznámit zjištěné vady a nesrovnalosti prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího NIXE s.r.o., Radošovice 14, 386 01 Strakonice, nebo elektronickou cestou na adresu shop@nixe.cz. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a může uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje (dodání chybějícího zboží, opravu nebo výměnu, přiměřenou slevu z kupní ceny).

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení i dodání zboží a vlastní reklamované zboží

Reklamační řád se nevztahuje na zboží, které bylo mechanicky či jinak poškozeno až po převzetí , bylo použito k jiným než určeným účelům nebo nebylo skladováno dle skladových podmínek .

Fotografie nabízeného zboží nemusí vždy přesně barevně odpovídat skutečnosti. Drobné barevné odchylky od skutečnosti nezakládají kupujícímu právo na reklamaci.

Skladovací a jiné podmínky

Veškeré zboží nesmí být před použitím vystaveno vysoké vzdušné vlhkosti a nesmí přijít do styku
s kapalinami. V případě nedodržení těchto podmínek se kupující vystavuje riziku poškození zboží.
Zboží nevystavujte přímému slunečnímu záření, vystavujete se tím riziku vyblednutí barev.
Fotografie nabízeného zboží nemusí vždy přesně barevně odpovídat skutečnosti.

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů v tomto e-shopu je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem:00045088 Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o chraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků provozovatel e-shopu nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem e-shopu archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli e-shopu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.


Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi NIXE s.r.o. a spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.


Kontaktní údaje na provozovatele

pro komunikaci ve věci ochrany osobních údajů:

NIXE s.r.o.
Radošovice 14
38601 Strakonice

voldrich@nixe.cz
tel:+420383232056


Menu
ceny prepravy

CZ Services GLS
191Kč

SK Services GLS
8Eur

uvedene ceny bez dph
informace ke zbozi
The Photo only information character.

© 2002 - 2024 NIXE s.r.o. Verze 7.80